ຄວາມຫມາຍຂອງ “ການຕະຫຼາດ” (Marketing) ແລະ ຕະຫຼາດ (Market)

113

Phillip Kotler ເວົ້າວ່າ
ການຕະຫຼາດ ໝາຍເຖິງ “ການເຮັດກິດຈະກຳກັບຕະຫຼາດເພື່ອໃຫ້ເກີດການແລກປ່ຽນໂດຍມີວັດຖຸປະສົງເພື່ອບຳບັດຄວາມຕ້ອງການ ແລະຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຈຳເປັນຂອງມະນຸດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມພຶງພໍໃຈ”

Harry L. Hansan ເວົ້າວ່າ
“ການຕະຫຼາດເປັນຂະບວນການຄົ້ນຄ້ວາຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງມະນຸດ ແລະ ວິເຄາະອອກມາເພື່ອທີ່ຈະຫາສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການນັ້ນໆ”

McCarthy ເວົ້າວ່າ
“ການຕະຫຼາດເປັນກິດຈະກຳທາງທຸລະກິດທີ່ເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການຜ່ານຈາກຜູ້ຜະລິດໄປສູ່ຜູ້ບໍລິໂພກ ເພື່ອດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ສ້າງຄວາມພໍໃຈໃຫ້ກັບຜູ້ບໍລິໂພກ ພ້ອມກັບເພື່ອບັນລຸວັດຖຸປະສົງຂອງບໍລິສັດອີກດ້ວຍ”

ໂດຍລວມແລ້ວ “ການຕະຫຼາດ” (Marketing) ໝາຍເຖິງ ຂະບວນການວາງແຜນ ແລະ ສ້າງສັນສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການ, ລາຄາ, ການຈັດຈຳໜ່າຍ ແລະ ການສົ່ງເສີມການຕະຫຼາດເພື່ອໃຫ້ເກີດການແລກປ່ຽນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມພໍໃຈຕໍ່ບຸກຄົນທັ່ວໄປ ແລະ ໜ່ວຍງານ

ຄວາມຫມາຍຂອງ “ການຕະຫຼາດ” (Marketing) ແລະ ຕະຫຼາດ (Market)

ສ່ວນ “ຕະຫຼາດ” (Market) ໝາຍເຖິງ ສະຖານທີ່ທີ່ໃຊ້ໃນການແລກປ່ຽນສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການ ຫຼື ກຸ່ມລູກຄ້າທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການໃນສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ສາມາດຕັດສິນໃຈຊື້ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມພໍໃຈຂອງຕົນເອງໄດ້ທັນທີ