🤑ການຈັດລຳດັບ “ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ” ຂອງແຕ່ລະປະເທດໃນປີ 2015 – 2020

245
ການຈັດລຳດັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງແຕ່ລະປະເທດ
ລຳດັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງແຕ່ລະປະເທດທົ່ວໂລກ

ດັດຊະນີຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ (CPI) ແມ່ນດັດສະນີທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່ທຸກໆປີໂດຍອົງການຄວາມໂປ່ງໃສສາກົນນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1995 ເຊິ່ງຈັດອັນດັບບັນດາປະເທດ ” ຕາມລະດັບຄວາມຮັບຮູ້ຂອງພາກລັດ ທີ່ມີການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຕາມການປະເມີນຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ການສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນ. ” ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງເປັນ “ການໃຊ້ອຳນາດຂອງພັກລັດໃນທາງທີ່ຜິດເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ”.

CPI ປີ 2019, ໄດ້ເຜີຍແຜ່ໃນເດືອນມັງກອນປີ 2020, ປະຈຸບັນມີຢູ່ 180 ປະເທດ “ໃນລະດັບຈາກ 100 (ບໍ່ມີການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ) ເຖິງ 0 (ມີສໍ້ລາດບັງຫຼວງສູງ)”. ເດັນມາກ, ນິວຊີແລນ ແລະ ຟິນແລນ ຖືວ່າເປັນປະເທດທີ່ມີການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໜ້ອຍທີ່ສຸດໃນໂລກ, ໂດຍມີຄວາມໂປ່ງໃສທາງດ້ານການເງິນສູງທີ່ສຸດ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດທີ່ສໍ້ລາດບັງຫຼວງຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກແມ່ນ ໂຊມາເລຍ, ໄດ້ຄະແນນ 8-10 ຈາກ 100 ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2012. ປະເທດຊູດານໃຕ້ຍັງຖືກເບີ່ງວ່າເປັນ ໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທີ່ມີການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກເນື່ອງຈາກວິກິດການທາງສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ, ເຊິ່ງຈັດລຳດັບຄະແນນສະເລ່ຍ 13 ໃນ 100 ໃນປີ 2018.

ຄວາມໝາຍ :

🤑ການຈັດລຳດັບ “ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ” ຂອງແຕ່ລະປະເທດໃນປີ 2015 – 2020

ຕາຕະລາງດັດສະນີການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງແຕ່ລະປະເທດ 2015–2019

🤑ການຈັດລຳດັບ “ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ” ຂອງແຕ່ລະປະເທດໃນປີ 2015 – 2020
ຕາຕະລາງສໍ້ລາດບັງຫຼວງ1
🤑ການຈັດລຳດັບ “ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ” ຂອງແຕ່ລະປະເທດໃນປີ 2015 – 2020
ຕາຕະລາງສໍ້ລາດບັງຫຼວງ2
🤑ການຈັດລຳດັບ “ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ” ຂອງແຕ່ລະປະເທດໃນປີ 2015 – 2020
ຕາຕະລາງສໍ້ລາດບັງຫຼວງ3
🤑ການຈັດລຳດັບ “ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ” ຂອງແຕ່ລະປະເທດໃນປີ 2015 – 2020
ຕາຕະລາງສໍ້ລາດບັງຫຼວງ4
🤑ການຈັດລຳດັບ “ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ” ຂອງແຕ່ລະປະເທດໃນປີ 2015 – 2020
ຕາຕະລາງສໍ້ລາດບັງຫຼວງ5

ໃນນັ້ນລາວເຮົາຢູ່ລຳດັບທີ່ 130 ຂອງໂລກ ດີຂື້ນຖ້າທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ແຕ່ກໍຖືວ່າເປັນປະເທດທີ່ມີການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຫຼາຍພໍສົມຄວນ

ຂໍ້ມູນຈາກ : wikipedia