Download Triệu Phú 4.0 : Đọc Câu Hỏi Và Giải Thích Đáp Án 4.5 APK

Download Triệu Phú 4.0 : Đọc Câu Hỏi Và Giải Thích Đáp Án 4.5 APK

App Information of Triệu Phú 4.0 : Đọc Câu Hỏi Và Giải Thích Đáp Án

App Name Triệu Phú 4.0 : Đọc Câu Hỏi Và Giải Thích Đáp Án v4.5
Genre Games, Trivia
Size19.8 MB
Latest Version4.5
Get it On Google Play
Update2021-06-08
Package Nameai.altp.phu
Rating ( 890 )
Installs100,000+

Triệu Phú 4.0 là trò trơi mô phỏng chương trình ai là triệu phú. Trắc nghiệm trí tuệ và kiểm tra kiến thức thông thái sâu rộng.
Và đặc biệt hơn với phiên bản triệu phú 2021 này bạn có thể chọn lựa MC dẫn chương trình đọc câu hỏi cho bạn. Bao gồm các người dẫn chương trình sau.
🌟 MC Phan Đăng với giọng đọc và nụ cười huyền bí sâu lắng tạo cảm giác khó đoán được kết quả.
🌟 MC Lại Văn Sâm với nghệ danh là người dẫn chương trình quốc dân mãi mãi trong tim người hâm mộ.
🌟 MC Nữ – Cô Giáo Thảo Đây là một người dẫn chương trình ảo của trò chơi. Với nghệ danh cô giáo thảo nổi tiếng trong trí tưởng tượng của mọi người.
🌟 Giáo Sư Cù Trọng Xoay – Đinh Tiến Dũng Người dẫn chương trình tuy là mới nhưng lại là khá quen thuộc với chúng ta.
Các Tính Năng Ưu Việt Của Trò Chơi.
✌ Hành trình ai là triệu phú có tất cả 15 câu hỏi và có 3 mốc rất quan trọng bạn cần phải vượt qua đó là 5, 10 và 15.
✌ Ai là triệu phú đọc câu hỏi và giải thích đáp án (nếu có) thường thì là sau câu số 5 trở đi và khi trả lời sai hoặc dừng cuộc chơi.
Các quyền trợ giúp được hỗ trợ:
* Trợ Giúp 50/50.
* Trợ giúp gọi điện thoại cho người thân.
* Hỏi ý kiến khán giả có trong trường quay.
* Và từ câu số 6 trở đi bạn sẽ có thêm 1 sự trợ giúp nữa đó là Hỏi tổ tư vẫn tại chỗ hay còn gọi là tổ tư vẫn chuyên gia.
Cho phép dừng cuộc chơi:
* Nếu như bạn đã sử dụng hết các quyền trợ giúp và không chắc chắn lắm. Với các đáp án đã chọn thì bạn có thể dừng cuộc chơi để bảo toàn số điểm. Và đặc biệt sau khi dừng cuộc chơi chúng tôi sẽ cho bạn biết đáp án đúng và giải thích đáp án đó 1 cách rõ ràng.
Hình ảnh mô phỏng MC:
* Hình ảnh chuyển động mô phỏng giọng nói khi đọc câu hỏi tạo cảm giác như thật. Khi hỏi hay suy nghĩ cũng như trả lời sai hoặc đúng theo tình hình diễn biến trong trò chơi Ai là triệu phú 2022.
Bảng xếp hạng Ứng viên:
* Cho phép sắp xếp kết quả của bạn so với những người cùng chơi khác.
* Bảng xếp hạng – Top kỷ lục của chương trình từ trước đến nay.
* Bảng xếp hạng – Top trong tháng .
=> Cách thức xếp hạng dựa vào thành tích đạt được:
– Đầu tiên là dựa vào kết quả số câu hỏi đạt được.
– Thứ 2 là đến kết quả số câu hỏi điểm danh hàng ngày.
– Thứ 3 là đến thời gian trả lời câu hỏi đó (trả lời càng nhanh thì càng được ưu tiên).
– Thứ 4 là thời gian ghi danh câu hỏi đó.
🌟 Tổng quan về chương trình.
Ai là triệu phú là một sân chơi và còn là nơi cho mọi người luyện tập trí não hay cũng như là kiểm tra tri thức. Đồng thời trò chơi này còn là kho tàng kiến thức của nhân loại có thể nói nó như là game bách khoa toàn thư đóng của đất nước chúng ta. Mục tiêu là sẽ tìm được chủ nhân của chức quán quân ai se vượt qua được câu 15 này đây. Những triệu phú này sẽ được vinh danh trên bảng xếp hạng của trò chơi.
Có tất cả 15 câu hỏi người chơi cần phải vượt qua trong ALTP . Với mức độ khó tăng dần từ câu 1 đến câu 15. Có 3 mốc rất quan trọng là 5, 10 và 15 bạn cần phải vượt qua để bảo toàn số điểm.
Ưu điểm và tính năng nổi bật của triệu phú âm thanh.
-Dừng cuộc chơi và tắt bật âm thanh theo ý thích của người chơi.
-Cập nhật thêm câu hỏi thường xuyên phù hợp với thời đại.
-Khi vượt qua được câu 14 trở lên và ghi danh trên hệ thống sẽ được tham gia vòng quay may mắn để nhận những món quà có giá trị tinh thần là chính.
Chũng ta bắt đầu đi tìm ai là triệu phú tri thức nhé.
– Câu hỏi đa dạng phong phú. với hơn 10.000 câu hỏi và luôn được cập nhật thường xuyên.
– Lưu lại thành tích của người chơi tại mỗi lần vượt qua các mốc quan trọng. Trò chơi ALTP với hơn 1 triệu câu hỏi phong phú bao phủ tất cả các lĩnh vực trong xã hội đương đại. Tất cả các câu đố đã được ban biên tập của chúng tôi kiểm duyệt một cách nghiêm ngặt để có thể đưa những câu hỏi thú vị cho mọi người kiểm tra cũng như là học hỏi thêm nhiều kiến thức về xã hội đương đại.
🌟 Hành trình ai là triệu phú xin được bắt đầu.🌟

Millionaire 4.0 is a game that simulates who is a millionaire program. Wisdom test and extensive wisdom test.
And more specifically, with this 2021 millionaire version, you can choose the MC to lead the program to read the questions for you. Includes the following hosts.
🌟 MC Phan Dang with a reading voice and a deep mysterious smile creates an unpredictable feeling.
🌟 MC Lai Van Sam with the stage name is the national host forever in the hearts of fans.
🌟 Female MC – Teacher Thao This is a virtual host of the game. With the stage name of the famous herbalist in everyone’s imagination.
🌟 Professor Cu Trong Rot – Dinh Tien Dung The host is new but quite familiar to us.
Superior Game Features.
✌ The journey who is a millionaire has all 15 questions and there are 3 very important milestones you need to overcome: 5, 10 and 15.
✌ Who is a millionaire read the question and explain the answer (if any), usually after question 5 onwards and when the answer is wrong or stop the game.
Supported Help Rights:
* 50/50 Help.
* Help call loved ones.
* Ask the audience for comments on set.
* And from question 6 onwards you will have 1 more help that is Ask the private group is still in place, also known as the private group is still expert.
Allow game stop:
* If you have used up your help rights and are not sure. With the answers selected, you can stop the game to preserve points. And especially after stopping the game we will tell you the correct answer and explain that answer clearly.
MC simulation image:
* Motion image simulates the voice when reading questions to feel real. When asking or thinking as well as answering incorrectly or correctly according to the situation in the game Who is a Millionaire 2022.
Candidate Ranking:
* Lets you sort your results against other players.
* Leaderboard – Top record of the show ever.
* Rankings – Top of the month.
=> Performance-based ranking:
– The first is based on the results of the number of questions achieved.
– Second is the daily attendance question number result.
– Third is the time to answer that question (the faster the answer, the more priority).
Wednesday is the time to register that question.
🌟 Program overview.
Who is a millionaire is a playground and also a place for people to practice brain well as well as test knowledge. At the same time, this game is also a treasure trove of human knowledge, which can be said to be the closed encyclopedia game of our country. The goal is to find the champion of the championship who will get through this question 15. These millionaires will be honored on the game’s rankings.
There are 15 questions a player needs to pass in ALTP. With the difficulty level increasing from question 1 to question 15. There are 3 very important milestones 5, 10 and 15 you need to pass to preserve the score.
Advantages and outstanding features of sound millionaire.
– Stop the game and turn off and on the sound to your liking.
-Updated with questions regularly relevant to the era.
-When you pass question 14 and above and register on the system, you will be able to join the lucky wheel to receive gifts of primary spiritual value.
We start to find out who is a knowledge millionaire.
– Rich variety of questions. with over 10,000 questions and always updated.
– Save the player’s achievements at each milestone passing. ALTP game with over 1 million rich questions covering all areas of contemporary society. All of the quizzes have been rigorously moderated by our editorial board to provide interesting questions for people to test and learn more about contemporary society.
🌟 The journey who is a millionaire is here to begin.🌟
✌ Giải thích đáp án.
✌ Sắp xếp thông tin bảng xếp hạng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *