Download Szumisie 1.170 APK

Download Szumisie 1.170 APK

App Information of Szumisie

App Name Szumisie v1.170
Genre Apps, Parenting
Size41.8 MB
Latest Version1.170
Get it On Google Play
Update2021-02-18
Package Namecom.myhummy.SzumisieAndroid
Rating ( 554 )
Installs50,000+

Aplikacja Szumisie służy do obsługi szumiącego serca Szumisia. Pozwala na szybki i intuicyjny wybór wszystkich ustawień mechanizmu szumiącego.

Aplikacja pozwala również na monitorowanie stanu naładowania baterii w mechanizmie szumiącym.

Specjalnie dla Was dodaliśmy zupełnie nową funkcję: aparat fotograficzny z opcją dodawania do zdjęć zabawnych “naklejek” by ułatwić dokumentowanie najważniejszych wydarzeń z życia dzieciaczków.

UWAGA: Funkcja NIANIA została przeniesiona do panelu TRYB CZUWANIA

Za pomocą aplikacji na telefonie/tablecie ustawiamy:

– Włączanie/wyłączanie szumiącego serca Szumisia
– Rodzaju szumu: do wyboru jest jeden z pięciu rodzajów szumu: biały szum przypominający dźwięk suszarki, szum zbliżony do dźwięku odkurzacza, szum fal morskich, szum padającego deszczu, szum wód płodowych z bijącym sercem.
– Poziomu dźwięku: wybieramy głośność emitowanego przez Szumisia dźwięku
– Czas trwania szumu – ustawiamy jak długo mechanizm szumiący będzie emitował dźwięk. Maksymalny czas pracy szumiącego serca to 12 godzin.
– Tryb Czujnika Snu – włączenie trybu Czujnika Snu oznacza, że po automatycznym wyłączeniu się mechanizmu szumiącego Szumiś przechodzi w tryb czuwania. Szum automatycznie włączy się ponownie, kiedy dziecko zacznie płakać, pojękiwać lub w jego otoczeniu pojawi się hałas. Po samoistnym włączeniu się mechanizmu szumiącego na telefonie/tablecie pojawi się powiadomienie o uruchomieniu Czujnika Snu.

W ramach korzystania z aplikacji nie są zbierane żadne dane, które w jakikolwiek
sposób mogłyby zostać użyte do jednoznacznej identyfikacji osobowej: numerów telefonów,
adresów e-mail, kont w serwisach społecznościowych, zdjęć, dokładnej lokalizacji itp.

Aplikacja “Szumisie” korzysta z systemu analitycznego Firebase Analytics, dostarczanego przez
firmę Google, dzięki któremu wyznaczeni pracownicy firmy Szumisie sp. z o.o. mogą dowiadywać
się ilu użytkowników ma aplikację, w jaki sposób z niej korzystają, jakie jest ich przybliżone położenie geograficzne i dane techniczne dotyczące urządzenia, na którym jest zainstalowana aplikacja. System Firebase Analytics nie umożliwia identyfikacji poszczególnych użytkowników.”
The Szumisie application is used to support Szumisia’s skimming heart. It allows for quick and intuitive selection of all settings of the skimming mechanism.

The application also allows you to monitor the state of charge of the battery in the skimming mechanism.

Especially for you, we’ve added a completely new feature: a camera with the option of adding fun “stickers” to your photos to facilitate documenting the most important events in the lives of children.

NOTE: The NIANIA function has been moved to the ARM MODE panel

Using the application on your phone / tablet, set:

– Turning on / off the skimming heart of Szumisia
– Noise type: one of five types of noise is available: white noise resembling the sound of a dryer, noise similar to the sound of a vacuum cleaner, the sound of sea waves, the sound of falling rain, the sound of amniotic fluid with a beating heart.
– Sound level: choose the volume of the sound emitted by Szumisia
– Duration of noise – we set how long the skimming mechanism will emit sound. The maximum working time of the skimming heart is 12 hours.
– Sleep Sensor Mode – turning on the Sleep Sensor mode means that after the skimming mechanism switches off automatically, Szumiś goes into standby mode. The noise will automatically come on again when the child starts crying, moaning, or there will be noise around it. After activating the noise mechanism on the phone / tablet, you will be notified of the Sleep Sensor activation.

As part of using the application, no data is collected, which in any
the method could be used to uniquely identify people: phone numbers,
e-mail addresses, social media accounts, photos, exact location, etc.
 
The application “Szumisie” uses the analytical system Firebase Analytics, provided by
Google, thanks to which designated employees of Szumisie sp. o.o. they can find out
how many users have the application, how they use it, what is their approximate geographical location and technical data about the device on which the application is installed. The Firebase Analytics system does not identify individual users. “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *