Download Audio Bajki dla dzieci polsku za darmo 2.46.20150 APK

Download Audio Bajki dla dzieci polsku za darmo 2.46.20150 APK

App Information of Audio Bajki dla dzieci polsku za darmo

App Name Audio Bajki dla dzieci polsku za darmo v2.46.20150
Genre Apps, Parenting
Size59.5 MB
Latest Version2.46.20150
Get it On Google Play
Update2021-07-05
Package Namecom.kids.free.audiobook.audiobajkidladzieci
Rating ( 203 )
Installs50,000+

Audio baśnie Adama Mickiewicza dla dzieci po polsku za darmo

** Całkowicie darmowa aplikacja **
** Kolekcji audio prac bez Internetu **

Zbiór piosenek dla dzieci obejmuje następujące zagadnienia:

– Przyjaciele
– Trójka koni
– Żaby i ich króle
– Osieł i pies
– Golono, strzyżono
– Żona uparta
– Komar niewielkie licho
– Bajki po polsku
– Pies i wilk
– Zając i żaba
– Pchła i rabin
– Ludzie na czystym polu
– Koza, kózka i wilk
– Tchórz na wyborach
– Bajki dla dzieci za darmo
– Chłop i żmija
– Diabeł i zboże
– Piosenki Dla Dzieci Po Polsku

Bajki dla dzieci za darmo.
Dodatek “Opowieści audio dla dzieci” zawiera następujące funkcje:

– Kolorowe zdjęcia i ilustracje dla każdego utworu lub opowiadanie
– Wyłącznik czasowy utworów w aplikacji dla dzieci zasnąć z obrazkami będzie wam i waszym dzieciom pomóc
– Możliwość korzystania z urządzeń ostrzegawczych dźwiękowych bez reklamy (funkcję reklamową off for the money)
– Masz dostęp do wszystkich piosenek, wiersze, przypowieści bez internetu
– Zastosowanie dla dzieci od 1 roku, 2 lata, 3 do 7
– Instalacja na karcie pamięci (karta SD), zapisać w pamięci telefonu
– Przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów, rodziców i dziadków
– Możliwość wykorzystania jako kołysanki dla usypiające dziecko

W naszych darmowych aplikacjach znajdziesz kolekcje dla dzieci, takie jak audio opowieści, audiobooki po polsku, audio Biblia dla dzieci, bajki ludowy.

Bajka – krótki utwór literacki zawierający morał (pouczenie), często jest wierszowany, czasem żartobliwy. Morał może znajdować się na początku (promythium) lub na końcu (epimythium) utworu albo wynikać z jego treści. Istotną cechą bajki jest alegoryczność. Bohaterami bajek mogą być ludzie, a także zwierzęta, przedmioty i zjawiska, które uosabiają typy ludzkie, cechy charakteru lub przeciwstawne poglądy i stanowiska. Jest jedną z odmian epiki, choć bajka epigramatyczna ma dużo cech lirycznych.

Baśń – jeden z fantastycznych gatunków epickich, zazwyczaj niewielkich rozmiarów, przynależy do folkloru.

Bajka magiczna (fantastyczna) – zwana niekiedy baśnią lub klechdą , jest najbardziej typowym i charakterystycznym okazem bajki ludowej, “bajką właściwą”, jak się czasami mówi. Terminy, które się do niej stosuje, określają jej cechę podstawową, domieszkę lub nawet przewagę pierwiastków fikcyjnych, fantastycznych, cudownych, czy czarodziejskich nad realnymi, ludzkimi. Są to pierwiastki te same, które występują w religii, wyrastają z dawnych wierzeń magicznych, od religijnych zaś różnią się tym tylko, że nie mają oficjalnego uznania, nie wchodzą do kanonu wierzeń, reprezentowanego przez taką czy inną organizację religijną. Ponieważ przedstawicielką sił magicznych, zazwyczaj przyjaznych człowiekowi, bywa istota męska lub kobieca, w języku angielskim zwana Fairy, we francuskim Fée, co u nas oddaje się wyrazem wróżka, skąd terminy angielskie i francuskie na oznaczenie danej kategorii bajek

Kołysanka – krótka piosenka śpiewana a cappella używana w celu usypiania dzieci. Zwykle występuje w metrum 6/8, co daje wrażenie kołysania. Zakończona łagodnym diminuendo połączonym z ritardando. Do muzyki poważnej zaadaptowana w okresie romantyzmu jako miniatura fortepianowa. Zachowała cechy jej śpiewanego odpowiednika: liryczną, powolną linię melodyczną z stałym, kołyszącym.
Audio fairy tales for Adam Mickiewicz for children in Polish for free

** Completely free application **
** Audio collection of works without Internet **

The children’s song collection includes the following topics:

– Friends
– Three horses
– Frogs and their kings
– Donkeys and dog
– Shaved, sheared
– A stubborn wife
– Mosquito minor badly
– Fairy tales in Polish
– Dog and wolf
– Hare and frog
– Flea and rabbi
– People in a clean field
– Goat, goat and wolf
– Coward in the election
– Fairy tales for children for free
– Peasant and viper
– Devil and grain
– Songs for children in Polish

Children’s stories for free.
The “Audio Stories for Children” appendix contains the following features:

– Colorful photos and illustrations for each song or story
– The timer of songs in the application for children to fall asleep with pictures will help you and your children
– The ability to use sound warning devices without advertising (advertising function off for the money)
– You have access to all songs, poems, parables without internet
– Application for children from 1 year, 2 years old, 3 to 7
– Installation on a memory card (SD card), save to phone memory
– Designed for preschool children, students, parents and grandparents
– Can be used as lullabies for a sleeping baby

In our free applications you will find children’s collections such as audio stories, audiobooks in Polish, audio Bible for children, folk fairy tales.

Bajka – a short literary work containing moral (instruction), it is often poemed, sometimes playful. The moral may be at the beginning (promythium) or at the end (epimythium) of the song or result from its content. Allegoricality is an important feature of the fairy tale. The heroes of fairy tales can be people, as well as animals, objects and phenomena that embody human types, character traits or opposing views and positions. It is one of the epic variations, although the epigramatic fairy tale has a lot of lyrical features.

Fairy tale – one of the fantastic epic genres, usually small in size, belongs to folklore.

Magic (fantastic) fairy tale – sometimes called a fairy tale or klechdzie, is the most typical and characteristic specimen of a folk fairy tale, “the right tale”, as it is sometimes said. The terms that apply to it define its basic feature, admixture or even the advantage of fictitious, fantastic, miraculous or magic elements over real, human ones. These are the same elements that occur in religion, arise from old magical beliefs, and they differ from religious beliefs only because they have no official recognition, they do not enter the canon of beliefs represented by one or another religious organization. Because the representative of magical forces, usually human-friendly, there is a male or female being, in English called Fairy, in French Fée, which in our expression is the expression of a fairy, from where English and French terms for the category of fairy tales

Lullaby – a short song sung a cappella used to put children to sleep. Usually occurs in 6/8 time meter, which gives the impression of rocking. Finished with a mild diminuendo combined with ritardando. It was adapted to serious music during the Romantic period as a piano miniature. It retained the features of its sung counterpart: a lyrical, slow melodic line with a constant, swaying.
This update brings small improvements and bug fixes. Thank you for your positive feedback and reviews. Have a nice day!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *