Free Download EMON energie pod palcom 1.0.0 APK

Free Download EMON energie pod palcom 1.0.0 APK

App Information of EMON energie pod palcom

App Name EMON energie pod palcom v1.0.0
Genre Games, House & Home
Size6.6 MB
Latest Version1.0.0
Get it On Google Play
Update2020-02-03
Package Namesk.tatraclima.emon
Rating
Installs1,000+

Aplikácia vám ponúka možnosť pravidelne evidovať a ihneď vyhodnocovať vývoj spotreby energií v domácnosti. Evidovanie odpočtov je veľmi jednoduché a zvládnete ho jedným palcom. Odpočty môžete realizovať aj off-line, bez pripojenia na internet. Pravidelná evidencia vám sprehľadní spotreby energií v domácnosti a pomôže včas odhaliť rezervy a úniky.

Funkcie aplikácie:

Môžete si zaevidovať toľko meracích zariadení, koľko potrebujete.
Pri zápise odpočtu si môžete vybrať rozhranie s desatinnými miestami, alebo celé číslo.
Po zadaní odpočtu sa automatický zobrazí vývoj spotreby energií v percentách za obdobie od predchádzajúceho odpočtu. Zelená farba označuje úsporu, červená vyššiu spotrebu.
V histórii odpočtov môžete jednotlivé záznamy opraviť alebo vymazať.
Pri výmene meracieho zariadenia sa zachováva kontinuita evidencie a vyhodnocovania spotrieb odberného miesta.
Priebeh spotreby energií si môžete zobraziť formou grafu po dňoch, mesiacoch alebo rokoch.
Na pripomenutie termínu odpočtu energií si môžete nastaviť upozornenia na konkrétne dni, ktoré sa budú týždenne alebo mesačne opakovať.
Namerané hodnoty odpočtov sa okrem vášho mobilného telefónu ukladajú aj do EMON cloudu tak, aby ste mohli k svojím záznamom kedykoľvek pristupovať z viacerých zariadení. Pre synchronizáciu dát je potrebné pripojenie zariadenia do internetu.

Pri registrácii nového užívateľa je potrebné zadať funkčný email, na ktorý bude odoslaný overovací kód, potrebný pre aktiváciu aplikácie.
The app offers you the ability to regularly record and immediately evaluate the evolution of household energy consumption. Recording countdown is very simple and you can handle it with one thumb. You can also make offsets off-line without having to connect to the Internet. Regular bookkeeping will give you a clear overview of household energy consumption and help you to quickly discover reserves and leaks.

Application Features:

You can register as many measuring devices as you need.
You can select the interface with decimals or an integer when you register the count.
Once the deduction is entered, automatic energy consumption is displayed in percent for the period since the previous deduction. Green color refers to savings, red consumption.
You can repair or delete individual records in your tracking history.
When exchanging a measuring device, continuity of recording and evaluation of the consumption of the collection site is maintained.
You can view the energy consumption in a chart by days, months or years.
You can set notifications on specific days to recall weekly or monthly repetitions.
In addition to your cell phone, the measured values ​​of the counts are also stored in the EMON Cloud so you can access your records at any time from multiple devices. For data synchronization, you need to connect your device to the Internet.

When registering a new user, you need to enter a functional email to which the verification code needed to activate the application will be sent.
Úprava synchronizácie dát v pohľade meračov.

Leave a Reply

Your email address will not be published.